Chinese (Mandarin)

English / Chinese / Pronunciation

 • Hello  –   Ni hao (Nee how)
 • Good morning  –   Tzao (Jow)
 • Good evening  –   Wanshang hao (Wahn-shang how)
 • Goodbye  –   Tsaijien (Zye jee-an)
 • Please  –   Qing (Ching use only at  start of sentence)
 • Thank you  –   Hsehhsieh (Shair shair)
 • Sorry/excuse  –   me Dui bu qi (Dway boo chee) 
 • How are you?  –   Ni hao ma? (Nee how ma) 
 • I am well, thank you  –   Hen hao, hsehhsieh ni (Hen how, shair shair nee)
 • What’s your name?  –   Kui hsing? (Gway sing)
 • My name is  –   … Wo hsing …(Wore sing)
 • Where are you from?  –   Ni cong nali lai? ( Nee choong nah lee lye)
 • I am Australian  –   Wo shi Aodaliya ren (Wore sher Ow-dar-leeya ren)
 • How much?  –   Duo shao qian? (Dwore sh-ow chee-arn)
 • That’s too expensive!  –   Tai gui le! (Tye gway ler)
 • Cheaper?  –   Pian yidian?  (Pee-arn ee-dee-arn)
 • No, I don’t want it!  –   Bu yao! (Boo yow)
 • Very good  –   Hen hao (Hen how)
 • I don’t understand  –   Wo ting budong (Wore ting bu dung)